KANCELARIA RADCY PRAWNEGO RENATA MOZIAKOWSKA KUTNO

ZAKRES USŁUG

porady prawne

Świadczymy pomoc prawną osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO RENATA MOZIAKOWSKA KUTNO

Kancelaria oferuje pomoc w zakresie:

porady prawne

sprawy cywilne:

Reprezentuję klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w sporach sądowych oraz przedsądowych dotyczących roszczeń o zapłatę (nieuregulowana faktura przez kontrahenta, klienta). Ponadto po uzyskaniu wyroku/ nakazu zapłaty także w toku postępowania przed komornikiem sądowych w celu uzyskania zasądzonej należności (windykacja roszczeń).

Pomagam uzyskać świadczenie ofiarom wypadków komunikacyjnych. A także ofiarom błędów medycznych, czyli wyrządzenia szkody w wyniku niewłaściwego udzielania świadczeń medycznych. Osoby poszkodowane mogą uzyskać:

  • Odszkodowanie – świadczenie, które przysługuje za szkody majątkowe, czyli straty które osoby poszkodowane poniosły w swoim majątku, bądź dobra których nie uzyskały w następstwie wypadku komunikacyjnego lub błędu medycznego.
  • Zadośćuczynienie – świadczenie, które przysługuje za szkody na osobie, jej zdrowiu.

Reprezentuję klientów w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku. A po uzyskaniu stosownego postanowienia również w sprawach o dział spadku, zniesienie współwłasności.

Świadczę pomoc prawną w sprawach o zasiedzenie, czyli nabycie nieruchomości posiadanej bez tytułu prawnego przez okres dwudziestu lat (w dobrej wierze) lub trzydziestu lat (w złej wierze).

porady prawne

sprawy rodzinne:

Zajmuję się sprawami, które dotyczą bezpośrednio relacji małżonków. Sprawami o rozwód, separację, czy też kwestiami alimentów na rzecz drugiego z małżonków. Świadczę pomoc prawną w sprawach dotyczących rozdzielności majątkowej małżonków oraz podziału majątku wspólnego.

Reprezentuję klientów w sprawach pomiędzy rodzicami a dziećmi. Sprawy o kontakty rodziców z dziećmi, pozbawienie lub ograniczenie rodzica władzy rodzicielskiej, oraz w sprawach o alimenty na rzecz dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Sprawy mogą dotyczyć zasądzenia alimentów, gdy dotychczas kwestia ta nie była uregulowana prawnie, jak również ich podwyższenia świadczenia, gdy uległa zmiana sytuacja małoletniego.

Pomagam w sprawach o ubezwłasnowolnienie (całkowite/ częściowe). A po uzyskaniu stosownego postanowienia sądu reprezentuję klientów w sprawach o ustanowienie opiekuna /kuratora.

porady prawne

sprawy pracownicze i ubezpieczeniowe:

Reprezentuję zarówno pracowników jak i pracodawców. W sporach sądowych, które dotyczą roszczeń pracowników o przywrócenie do pracy, uznania wypowiedzenia za bezskuteczne czy też złożonego z naruszeniem przepisów prawa. Świadczę pomoc prawną także w sprawach odwołań złożonych przez pracodawców od niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy przez pracownika, oświadczenia o rozwiązaniu umowy w trybie dyscyplinarnym.

Zajmuję się również sprawami o zapłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. A także o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych kierowanych przez pracowników.

Reprezentuję pracowników w sprawach o mobbing, czyli prześladowanie, uporczywe nękanie w miejscu pracy.

porady prawne

sprawy administracyjne:

Reprezentuję klientów przed organami administracji – urzędami gmin, miast.

Zajmuję się sprawami dotyczącymi obowiązku rodziny ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, zwolnieniem z tej opłaty.

porady prawne

postępowanie rejestrowe:

Kancelaria zajmuje się przygotowywaniem dokumentów związanych tworzeniem spółek (spółka jawna, komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz przekształcaniem spółek.

Kancelaria dokonuje również zgłoszenia wniosków o wpis nowoutworzonej czy też przekształconej spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przygotowuję także dokumentacje związaną z bieżącym funkcjonowaniem spółek. Protokoły zgromadzenia wspólników zatwierdzające sprawozdania finansowe, dokonujące zmian w składzie organów, czy też w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów.

porady prawne

postępowanie upadłościowe:

Przygotowuję wnioski o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej. Istnieje możliwość złożenia wniosku osobiście przez upadłego, jak również reprezentacja przed sądem.

porady prawne

przygotowywanie wniosków do dokonywania wpisów w księdze:​

Kancelaria sporządza wnioski dotyczące zmiany właściciela nieruchomości, bądź jej ułamkowej części, dotyczące ograniczonych praw rzeczowych (wpisu / wykreślenia służebności) , jak również wykreślenia hipotek.

Wniosek o wykreślenie hipotek może zostać poprzedzony koniecznością wystąpienia do sądu o wyrażenie zgody na złożenie świadczenia do depozytu sądowego (najczęściej gdy wierzyciel, czyli bank przestał istnieć).