BLOG RADCA PRAWNY RENATA MOZIAKOWSKA

Praca zdalna cz. I

Praca zdalna cz. I

Praca zdalna cz. I

PRACA ZDALNA. Z dniem 7 kwietnia 2023 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy Kodeksu Pracy dotyczące pracy zdalnej.

Czym zatem jest praca zdalna?

Praca zdalna to praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Także pod adresem zamieszkania pracownika. W szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Praca zdalna, to zatem praca wykonywana poza zakładem pracy. Miejsce świadczenia pracy musi być znane pracodawcy (zostać mu wskazane). A pracodawca musi wyrazić zgodę na świadczenia pracy w tym miejscu.

Kiedy musisz podjąć decyzję o świadczeniu pracy zdalnej?

Strony mogą ustalić, iż pracownik będzie wykonywał pracę zdalną:

 1. Przy zawieraniu umowy o prac.
 2. W trakcie zatrudnienia z inicjatywy pracodawcy albo na wniosek pracownika. Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.

Decyzja o świadczeniu pracy zdalnej może zostać podjęta w każdym czasie trwanie stosunku pracy.

„Strony MOGĄ ustalić” oznacza, iż pracodawca musi wyrazić zgodę na pracę zdalną pracownika.

Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek o wykonywanie pracy zdalnej, jeśli złożył go:

 1. Pracownik – rodzic dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu. Podobnie będzie w przypadku nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu dziecka. Istotne jest, aby zmian te powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
 2. Pracownik – rodzic:
  • Dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności z określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  • Dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 3. Pracownica w ciąży.
 4. Pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia.
 5. Pracownik sprawujący opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pracodawca może nie uwzględnić wniosku złożonego przez pracowników wskazanych powyżej. Taka sytuacja nastąpi jeśli uwzględnienie wniosku. Podobnie będzie jeśli nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez pracownika. Akceptowane są papierowe lub elektroniczne formy odmowy.

Praca zdalna nie może dotyczyć prac:

 1. Szczególnie niebezpiecznych.
 2. W wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych określonych dla pomieszczeń mieszkalnych.
 3. Z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie, o których mowa w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem czynników chemicznych w miejscu pracy.
 4. Związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem się szkodliwych czynników biologicznych, substancji radioaktywnych oraz innych substancji lub mieszanin wydzielających uciążliwe zapachy.
 5. Powodujących intensywne brudzenie.

Praca zdalna może mieć charakter:

CAŁKOWITY: Przez cały czas świadczymy pracę poza siedzibą pracodawcy. W szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

OKAZJONALNY: Praca zdalna świadczona jest w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. W pozostałym zakresie praca jest świadczona w siedzibie pracodawcy.

HYBRYDOWY: Praca częściowo jest świadczona w siedzibie pracodawcy, częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika. Świadczenie pracy zdalnej z inicjatywy pracownika następuje zawsze z przyczyn wskazanych przez samego zainteresowanego. Może być to szereg okoliczności, które nie sposób wymienić w ramach tego artykułu (poza przypadkami wskazanymi powyżej).

Kiedy jednak pracodawca może wydać polecenie pracy zdalnej pracownikowi?

Ustawodawca wprowadził katalog sytuacji, w których pracodawca może wydać pracownikowi polecenie pracy zdalnej.

 1. W okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu.
 2. W okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej.

Warunkiem wydania polecenia przez pracodawcę jest złożenie przez pracownika OŚWIADCZENIE. Akceptowalny będzie w postaci papierowej lub elektronicznej. Treść oświadczenia potwierdza, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

Polecenie wykonywania pracy zdalnej, może zostać cofnięte przez pracodawcę. W tym przypadku konieczne jest co najmniej 2-dniowe uprzedzenie.

Zaprzestanie wykonywanie pracy zdalnej

Zarówno pracodawca jak i pracownik może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Można go złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.

Strony ustalają termin przywrócenia poprzednich warunków wykonywania pracy, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku. W razie braku porozumienia przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy następuje w dniu następującym po upływie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Świadczenie  pracy zdalnej ma charakter DOBROWOLNY. Zatem odmowa wyrażenia przez pracownika zgody na zmianę warunków wykonywania pracy, wystąpienie z wnioskiem o wykonywanie pracy zdalnej przez pracownika. Ponadto zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej nie mogą stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę.


Przeczytaj także: Alimenty cz. I: Gdzie wystąpić o alimenty?

Zachowek – komu i ile przysługuje?Zachowek – komu i ile przysługuje?

Rozwód – czy wina małżonka ma znaczenie

Zostałeś/łaś poszkodowany/a w wypadku komunikacyjnym – sprawdź jakie roszczenia Ci przysługują…

Radca Prawny Renata Moziakowska

PODOBAŁ CI SIĘ ARTYKUŁ?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

POZOSTAW KOMENTARZ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *